Referenciáink

Semmi nem beszél ékesszólóbban munkánk minőségéről és csapatunk elkötelezettségéről, mint ügyfeleink véleménye. Kérjük, böngéssze végig az alábbi, folyamatosan bővülő gyűjteményt! A visszajelzések között talál olyat, ami egyszerű cégalapításra, de olyat is, ami komplex üzleti vagy bevándorlási projektekre vonatkozik.

A cégalapítás és az új cég zökkenőmentes üzemeltetése általában sok vesződséggel jár – de ha velünk együtt dolgozik, hamarosan látni fogja, hogy mindez nem is olyan ijesztő! Mi ott leszünk Ön mellett attól a pillanattól kezdve, hogy a projekt ötlete felmerül egészen addig, amíg csak szüksége van ránk.

Do you need help with IMMIGRATION? Please note that due to the recent reopening of the Immigration Office, our response time is longer than usual.

Üzleti szolgáltatások

Humán erőforrás és toborzás

Nagyszerűen intézték a toborzást, igazi öröm velük dolgozni. Csak jót tudok mondani. Csak így tovább!

Jakeer Patel
Ügyvezető igazgató, Option Commodities

Cégalapítás

Amikor úgy döntöttünk, hogy céget alapítunk Magyarországon, észrevettük, hogy a legtöbb információ csak magyarul érhető el. A Helpers a folyamat minden pontján segített nekünk. Csak ajánlani tudom őket.

Joao Penha-Lopes, PhD (Portugália)
Clever Time Consulting

Könyvelés és adótanácsadás

A Helpers segítségével mindig biztos lehetek benne, hogy a cégem a magyar és az EU-s előírásoknak megfelelően működik. Folyamatos segítségükkel mindig megalapozott üzleti döntéseket tudok hozni.

Ryan Andres
ERRL Enterprises / Barako Kávéház

Székhelyszolgáltatás

A Helpers Hungary minden szükséges segítséget megadott ahhoz, hogy megalapítsam és vezessem a cégemet, így én a saját munkámra koncentrálhattam. Nem is tudom, mihez kezdenék nélkülük!

Matthew Finn
International Geoscience Kft.

Üzleti terv

Magyarországon élő külföl­di­ként, mikor új céget akar­tunk alapí­tani, roppant hasz­nos­nak ta­lál­tuk a Helpers csa­pat se­gít­sé­gét. Ala­pos mun­ká­­juk­nak és tá­mo­ga­tá­suk­nak köszön­he­tően arra tud­tuk össz­pon­to­sí­tani a figyel­­mün­­ket, ami szá­munkra a leg­fon­to­sabb: a termékünkre!

Radu Cotarcea
CEE Legal Matters Kft.

Vállalkozástámogatás

A Helpers az egyet­len jó válasz­tás, ha vállal­ko­zást szeretne ala­pí­tani Magyar­országon. Gyors, ha­té­kony és szak­szerű csapat, mely A-tól Z-ig ott áll a cége mellett. Kiváló!

Alberto Ferrari
Nomia International Kft.

Humán errőforrás és toborzás

Miután hirdetéseken és fej­vadász ügy­nök­sé­geken ke­resz­tül próbál­tunk találni valakit, a Helpers­hez fordul­tunk. Az ered­mény valóban bámu­latos volt. Néhány nap eltel­tével már meg is tartottuk az interjúkat a szak­képzett jelentkezőkkel.

Peter Fodor
Értékesítési igazgató, AnaLogic Computers Kft

Honlapkészítés és arculattervezés

Mivel ez a Helpers legújabb szolgáltatása, még egyetlen ügyfelünk se mondott róla véleményt.

LEGYEN ÖN AZ ELSŐ
aki ajánl minket

Bevándorlás

Üzleti célú bevándorlás

Igazán megbízható vállalat, melynek csapata segített minden szükséges eljárással, papírmunkával és ügyvédi feladattal, hogy masszázs­szalont nyithassak Magyar­országon és tartóz­ko­dási en­ge­délyt kapjak. Min­den­ki­nek aján­lom a HELPERS-t!

Amr El Daly
Paradise Massage Kft

Magyar állampolgárság

A Helpers rengeteget segített nekem a magyar állam­pol­gár­ság meg­szer­zé­sében. Min­den­kinek, aki meg akarja erő­sí­teni a kap­cso­latát Magyar­ország­gal, csak melegen ajánl­ha­tom a szol­gá­la­ta­ikat, akár állam­pol­gár­ságot szerez­né­nek, akár céget ala­pí­ta­nának.

Robert Schneider
California, USA

Személyi asszisztens

A Helpers csapata számára nem létezik se túl nagy, se túl kicsi feladat. Az áttelepülés velük gyorsan és eredményesen zajlott, ráadásul az egész bevándorlási folyamatot sikerült kifejezetten élvezetessé tenniük.

Paddy Reynolds
Egyesült Királyság

Üzleti célú bevándorlás

A Helpers nemcsak a cégalapításban, hanem a tartózkodási engedély megszerzésében is nagy segítségemre volt. Amíg az ő kezükben voltak a papírjaim, nem kellett semmi miatt aggódnom.

Percy Achhpilia
India

Tartózkodási engedély

Andrea, a Helpers specialistája fantasztikus segítség volt a tartózkodási engedélyem megszerzése során. Nemcsak barátságos, hanem nagyon hatékony is, és minden részletről időben gon­dos­ko­dott. Csak aján­lani tudom!

Jay Sunberg
USA

Munkavállalási engedély

A magam példáján igazol­ha­tom, hogy keve­sebbet kellett baj­lód­nom a bürok­rá­ci­ával, és az egész folya­mat keve­sebbe került nekem, mint azok­nak a kol­lé­gá­im­nak, akik lát­szó­lag ol­csóbb ügy­nök­sé­gek szol­gál­ta­tá­sa­it vet­ték igénybe.

Les Collins
Ausztrália

Magyar állampolgárság

A Helpers minden apró részletről gondoskodott számomra; nekem csak a dokumentumaimat kellett összekészítenem. Semmi miatt nem kellett aggódnom, és alig 4 hónap alatt magyar állampolgár lettem.

Alex Boehm
Kanada (jelenleg magyar állampolgár)

Családegyesítés és diákvízum

HELPERS! A név magáért beszél: Hatékony, Elérhető, Lelkiismeretes, Profi, Eredményes, Rugalmas, Szenzációs! A rövidítést én magam találtam ki, de higgyék el, minden betűje jogos.

Fabio Gurini
Olaszország

Befektetési lehetőségek

Franchise-lehetőségek

A Helpers az egyetlen jó választás, ha vállalkozást szeretne alapítani Magyar­országon. Gyors, haté­kony és szakszerű csapat, mely A-tól Z-ig ott áll a cége mellett. Kiváló!

Alberto Ferrari
Nomia International Kft.

Ingatlanbefektetések

A Helpers méltó a nevéhez. Igazán segítő­kész és ügyfél­köz­pontú csapat. Számos alka­lommal hasz­nál­tam a szol­gál­ta­tá­sa­ikat, és mindig úgy érez­tem, valódi érté­ket kapok a pén­zemért. Ha szeretne meg­ol­dást talál­ni a problé­má­jára, leg­jobb, ha hozzá­juk fordul.

David Newman
Leányvállalati igazgató
Budapest Airport

Budapesti lakások

A külföldi ingatlan­vásárlás sok buk­ta­tóval járhat. Több köz­­ve­tí­tővel, in­­gat­­lan­­ügy­nök­kel, ügy­véddel, épí­tési vál­­lal­­ko­­zóval kell kap­­cso­­latot tar­ta­ni, meg kell ta­lál­ni a meg­­fe­lelő szak­em­be­re­ket. A lis­ta vég­­te­len hosszú le­het... a HELPERS viszont vég­te­lenül egy­sze­rűvé tette mindezt!

Timothy Waskett
Budapesti lakástulajdonos

Üzleti ingatlan

A HELPERS mun­ka­tár­sai ta­pasz­ta­la­ta­im sze­rint barát­sá­gosak, pro­aktívak és min­den te­kin­tetben profik. A tőlük ka­pott segít­ség lehe­tővé tette, hogy stressz és aggo­dalom nélkül tudjuk kezelni buda­pesti ingat­la­nunkat. Na­gyon há­lásak vagyunk prak­tikus taná­csa­i­kért.

Gerard McGettigan
Dublin
Írország

Ingatlankezelés

2006 óta tartunk fenn lakást Buda­pesten, és azóta vesszük igénybe a Helpers szolgál­ta­tásait. A munkájuk fel­be­csül­he­tetlen, és minden alkal­ma­zott­jukkal öröm dolgozni.

Steven Gardner
Nagy-Britannia

Fordítás és szakfordítás

Fordítóiroda

Teljes mértékben elégedettek vagyunk a Helpers munkájával. Egy vezető nemzetközi mobiltelefon-gyártó vállalat különféle anyagait fordítják számunkra angolról mintegy 20 nyelvre, pontosan és mindig határidőre.

QUINCE AMSTERDAM
Miranda Kasius
Account Director

Fordítóiroda

A Quince Hungary Kft. több mint három éve működik együtt a Helpers Hungary Kft-vel, melynek munkatársai mindig rugalmasan alkal­maz­kodnak az egyes projektek kapcsán fel­me­rülő elvá­rásokhoz.

QUINCE HUNGARY
Varga Anita
Account Director

Fordítóiroda

A Helpers csapata mindig gyorsan válaszol, és igyekeznek hatékony megoldásokat találni számunkra, rugalmasan alkal­maz­kodva a követel­mé­nyekhez.

TABLET2CASES
Láng Veronika
Senior Product Manager

Fordítóiroda

A Helpersben megbízható partnert találtunk a mindennapi munkánkhoz szükséges fordí­tások elké­szí­tésében, akik szakér­tel­mükkel, rugalmas­ságukkal és pontos­ságukkal nagy segítséget jelen­tenek számunkra.

E.ON HUNGÁRIA ZRT.
Vass Orsolya
Kommunikációs szakember

Fordítóiroda

Az oldalunk angol nyelvű változatának premierjéhez sokáig kerestük a megfelelő partnert. A közös munka néhány hónapja bizonyította, hogy nem találhattunk volna megbízhatóbb, profibb és a témát jobban érző csapatot.

BEST OF BUDAPEST
(Egy nap a városban)
Magyarósi Csaba, blogger

Fordítóiroda

A webáruházam szövegének ma­gyar­ra for­dí­tásakor a Hel­pers minden kérésemet figye­lem­be vette, és olyan tartalmat írt, amely töké­le­tesen megfelel a cél­közön­sé­gem­nek. A kom­mu­­nikáció gyors volt és egy­szerű, így sok­kal többet kap­tam, mint a­mi­re be­fi­­zet­­tem.

TRENDBOLT.EU
Sofia Baidak
Kreatív lakberendezés