A 2004-ben alapított HELPERS átfogó szolgáltatásokat nyújt nemzetközi üzletemberek számára. Magyarországon piacvezető az üzleti, bevándorlási és relokációs szolgáltatások területén.

A Helpers üzleti és bevándorlási szakértői

Büszkék vagyunk rá, hogy munkatársaink nemcsak szakmai képzettség és nyelvtudás, hanem ügyfélközpontúság tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A mi munkánkban elengedhetetlen a harmonikus és hatékony munkakapcsolat és információáramlás ügyfeleink, partnereink, a hatóságok és munkatársaink között. Kíváncsi rá, hogyan zajlik a folyamat?

A Helpers 2004-ben indult, és azóta több száz különféle kisebb-nagyobb projektet valósítottunk meg: cégünk egyedülálló szerkezete és munkafolyamatai kiemelkedő rugalmasságot biztosítanak, miközben minden munkafázisban garantálni tudjuk a professzionális minőséget: munkánkat a projektvezetők, account managerek, szabadúszók, alvállalkozók és partnercégek pontosan és rutinszerűen végzett együttműködése teszi lehetővé.

A vezetők

Felelősségi körök

Nenad mindig átlátja, ho­gyan kap­hat­nak ügy­fe­le­ink va­lódi ér­té­ket a pén­zü­kért. Ő felel a cég üz­leti straté­gi­á­já­ért és fej­lő­dé­sé­ért, vala­mint az érté­ke­sí­tési és marketing­tevékenységekért.

Nyelvek

angol, szerbhorvát

Nenad Ignjatović

Tulajdonos

nenad@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Barbara felügyeli a befek­te­té­sekkel és az üz­leti célú tar­tóz­ko­dási enge­dé­lyekkel kap­csolatos mun­kát. Egy­ben ő a vál­la­lat ügy­ve­zető igaz­ga­tója is, aki a napi tevé­keny­sé­ge­ket és a pénz­ügye­ket követi figyelemmel.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Ürögdi Barbara

Tulajdonos

barbara@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Márk ügyel rá, hogy a Helpers éle­tének min­den mű­szaki aspek­tusa zökkenő­mentesen ala­kul­jon. Gondos­kodik a számí­tó­gé­pek­ről, fel­ügye­li a webes tar­tal­mak létre­ho­zá­sát, és irá­nyít­ja az online marketing­stratégiát.

Nyelvek

angol, magyar

Burányi Márk

Chief Technology Officer

mark.buranyi@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Mo sok ügyfelünk elsőd­leges kap­cso­lat­tar­tó­ja, aki leg­alább annyit tud üzleti, mint tar­tóz­ko­dási enge­dé­lyekkel kap­cso­latos szolgál­ta­tá­sa­inkról. Külö­nösen a Közel-Keletről ér­kező ügy­felek szá­mára biz­tosít asszisz­tenciát és szak­tanácsadást.

Nyelvek

angol, perzsa (fárszi)

Mo Shaban

Értékesítési vezető

mo@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Akit a magyar­or­szági cég­ala­pí­tás ér­dekel, annak Artúrt kell keres­nie. Ő fel­ügyeli a komp­lex befek­te­tési projek­te­ket és a többi projekt­ve­zető munkáját – méghozzá mindig mosolyogva!

Nyelvek

angol, magyar, orosz

Müller Artúr

Vállalkozásindítási és befektetési vezető

artur@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Dorka felügyeli a bevándorlási csapat munkáját, és gondos­kodik róla, hogy ügyfe­leink relo­ká­ciós projekt­jei zökkenő­men­tesek le­gye­nek, miköz­ben a straté­giai terve­zés­ben is részt vesz a vál­la­lat egyik ve­zető munka­társaként.

Nyelvek

angol, magyar

Szabó Dorka

Relokációs vezető

dorka@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Üzleti szolgáltatások

Felelősségi körök

Attila a virtuális iroda szolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézi, és ő továbbítja az ügyfeleink vagy könyvelőik részére érkező leveleket. A várost is jól ismeri, hiszen gyakran jár ki a hatósághoz is dokumentumokért.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Nagy Attila

Termékmenedzser

attila@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Ha valaki az üzleti célú bevándorlás vagy a cégalapítás iránt érdeklődik nálunk, először valószínűleg Bea fog válaszolni neki, aki ismerteti vele a lehetőségeket, és segít kiválasztani a legelőnyösebb szolgáltatáscsomagot.

Nyelvek

angol, lett

Brauca Beatrise

Üzletkötő Account Manager

bea@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Tala segít ügyfeleinknek abban, hogy pontosan értsék, mi történik a cégalapítás során, és hogy mindez hogy kapcsolódik a keresőtevékenyég alapú bevándorláshoz. Emellett ő válaszol az arab nyelvű megkeresésekre.

Nyelvek

angol, arab, francia

Shalate Tala

Account manager

tala@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Már a kezdetektől fogva Norbert a Helpers ügyvédje, így számtalan cégalapításban és tartózkodási engedélyes eljárásban közreműködött. Udvarias és precíz, így ügyfeleink mindig bizalommal fordulhatnak hozzá jogi kérdéseikkel.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Tekler Norbert

Ügyvéd – Üzleti tranzakciók és cégalapítás

norbert@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Eszter gondoskodik róla, hogy a cégalapítás simán menjen. Mindig minden részletre odafigyel, ami akkor is jól jön, amikor a székhelyszolgáltatással kapcsolatos adminisztrációt intézi.

Nyelvek

angol, francia, magyar

Dömsödi Eszter

Üzleti asszisztens

eszter.domsodi@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Martin a céges bankszámlanyitás során segít ügyfeleinknek, akiket a bankba is elkísér. Emellett a többi üzleti szolgáltatásból is kiveszi a részét, elsősorban adminisztratív feladatok megoldásával.

Nyelvek

angol, magyar

Stuber Martin

Üzleti asszisztens

martin@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Bevándorlási szolgáltatások

Felelősségi körök

Hilda a tartóz­kodási és munka­vállalási enge­dé­lyekkel és ezek megú­jí­tá­sával fog­lal­kozik, első­sorban nagy­vál­la­lati ügy­fe­le­ink és munka­válla­lóik számára. Emellett meg­ke­re­sé­sekre válaszol és a papír­mun­ká­ban is segíti ügyfeleinket.

Nyelvek

angol, magyar, román

Szász Hilda

Account Supervisor

hilda@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Zsófi a családfakutatás ügyintézésével támogatja ügyfeleinket a magyar állampolgárság megszerzésében. Jól ismeri a folyamatot, így neki köszönhetően nem vész el fontos információ az ügyfelek és a genealógusok között.

Nyelvek

angol, magyar

Schrötter Zsófia

Account Manager

zsofia.schrotter@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Mesi elsősorban a bevándorlási csapat napi munkáját segíti mindenféle adminisztratív feladat pontos, precíz végrehajtásával. Emellett emailben válaszol a leendő és meglevő ügyfelek bevándorlással kapcsolatos kérdéseire.

Nyelvek

angol, magyar

Karámos Mercédesz

Junior Account Manager

mercedesz.karamos@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Maya a bevándorlási csapat oszlopos tagja. Számos különböző adminsiztratív feladatot lát el, miközben támogatja az account managerek munkáját az irodában, vagy ügyeket intéz a városban.

Nyelvek

angol, magyar, német

Kelemen Maya

Asszisztens – bevándorlási szolgáltatások

maya@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Fordítóiroda és nyelvi szolgáltatások

Felelősségi körök

Zsuzsi amellett, hogy többnyelvű fordítási projekteket menedzsel, szövegeket ír és lektorál, valamint ügyel arra, hogy minden írott anyagunk világos és érthető legyen, akár ügyfeleinknek, akár belső felhasználásra szánjuk.

Nyelvek

angol, magyar, spanyol

Sarkadi Zsuzsanna

Nyelvi szolgáltatások vezetője

zsuzsanna@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

András évtizedes tapasztalatával játszi könnyedséggel szervezi meg a legkülönbözőbb projekteket, miközben akár 40-50 fordító munkáját irányítja, legyen szó napi hírek vagy többnyelvű weboldalak fordításáról.

Nyelvek

angol, magyar

Bocz András

Fordítási vezető

andras@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Adminisztráció

Felelősségi körök

Gabi felel a cégen belüli HR-folyamatokért, valamint ő szervezi a kollégák szakmai fejlődéséhez szükséges trainingeket. Mindemellett kulcsszerepet játszik a belső munkafolyamatok optimalizálásában.

Nyelvek

angol, magyar, német

Nagyné Kása Gabriella

Operatív supervisor

gabriella@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Alexey tudását és tehetségét a marketing különböző területein kamatoztatja. Ő tervezi brosúráinkat és a közösségi médiafelületeken megjelenő vizuális anyagainkat, és részt vesz a marketingkampányok végrehajtásában.

Nyelvek

angol, magyar, szerb

Alexey Schaeffer

Marketing munkatárs

alexey@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Szasza gondoskodik arról, hogy minden rendben legyen a házunk táján: felveszi a telefont, kezeli a postát, ha valami elfogy, rendel a boltból, besegít az adminisztrációba, és számtalan egyéb módon támogatja a csapat munkáját.

Nyelvek

angol, magyar

Rékai Szandra

Irodai asszistens

szandra@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Ha magyarországi vállalatának könyvelését a Helpers vezeti, biztosan megismerkedik majd Dollyval, aki a számlázást intézi. Emellett segédkezik a bankszámlanyitásban, valamint az ehhez szükséges kérdőívek kitöltésében is.

Nyelvek

angol, japán, magyar

Gallai Dolly

Account manager – könyvelési és pénzügyi szolgáltatások

dolly@helpers.hu

Bezárás Bővebben

És a többiek
szabadúszók, alvállalkozók és együttműködő partnerek hálózata

Napi munkánkban elengedhetetlen a több tucat magyar és külföldi szakember segítsége, akikkel a legkülönbözőbb projektek során dolgozunk együtt. Fordítók, szerkesztők és nyelvi lektorok; webszövegírók és piackutatók; segítők, asszisztensek, futárok és egyéb lótifutik; kiváló ügyvédünk, könyvelőnk, informatikusunk, rendszergazdánk és pénzügyi tanácsadónk… A velük való gördülékeny együttműködés teszi lehetővé, hogy a Helpers projektvezetése mellett kiváló színvonalon valósuljanak meg ügyfeleink megbízásai.