A Helpers üzleti és bevándorlási szakértői

Büszkék vagyunk rá, hogy munkatársaink nemcsak szakmai képzettség és nyelvtudás, hanem ügyfélközpontúság tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A mi munkánkban elengedhetetlen a harmonikus és hatékony munkakapcsolat és információáramlás ügyfeleink, partnereink, a hatóságok és munkatársaink között. Kíváncsi rá, hogyan zajlik a folyamat?

A Helpers 2004-ben indult, és azóta több száz különféle kisebb-nagyobb projektet valósítottunk meg: cégünk egyedülálló szerkezete és munkafolyamatai kiemelkedő rugalmasságot biztosítanak, miközben minden munkafázisban garantálni tudjuk a professzionális minőséget: munkánkat a projektvezetők, account managerek, szabadúszók, alvállalkozók és partnercégek pontosan és rutinszerűen végzett együttműködése teszi lehetővé.

A vezetők

Felelősségi körök

Nenad mindig átlátja, ho­gyan kap­hat­nak ügy­fe­le­ink va­lódi ér­té­ket a pén­zü­kért. Ő felel a cég üz­leti straté­gi­á­já­ért és fej­lő­dé­sé­ért, vala­mint az érté­ke­sí­tési és marketing­tevékenységekért.

Nyelvek

angol, szerbhorvát

Nenad Ignjatović

Tulajdonos

nenad@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Barbara felügyeli a befek­te­té­sekkel és az üz­leti célú tar­tóz­ko­dási enge­dé­lyekkel kap­csolatos mun­kát. Egy­ben ő a vál­la­lat ügy­ve­zető igaz­ga­tója is, aki a napi tevé­keny­sé­ge­ket és a pénz­ügye­ket követi figyelemmel.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Ürögdi Barbara

Tulajdonos

barbara@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Márk ügyel rá, hogy a Helpers éle­tének min­den mű­szaki aspek­tusa zökkenő­mentesen ala­kul­jon. Gondos­kodik a számí­tó­gé­pek­ről, fel­ügye­li a webes tar­tal­mak létre­ho­zá­sát, és irá­nyít­ja az online marketing­stratégiát.

Nyelvek

angol, magyar

Burányi Márk

Chief Technology Officer

mark.buranyi@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Mo sok ügyfelünk elsőd­leges kap­cso­lat­tar­tó­ja, aki leg­alább annyit tud üzleti, mint tar­tóz­ko­dási enge­dé­lyekkel kap­cso­latos szolgál­ta­tá­sa­inkról. Külö­nösen a Közel-Keletről ér­kező ügy­felek szá­mára biz­tosít asszisz­tenciát és szak­tanácsadást.

Nyelvek

angol, perzsa (fárszi)

Mo Shaban

Értékesítési vezető

mo@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Akit a magyar­or­szági cég­ala­pí­tás ér­dekel, annak Artúrt kell keres­nie. Ő fel­ügyeli a komp­lex befek­te­tési projek­te­ket és a többi projekt­ve­zető munkáját – méghozzá mindig mosolyogva!

Nyelvek

angol, magyar, orosz

Müller Artúr

Vállalkozásindítási és befektetési vezető

artur@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Dorka felügyeli a bevándorlási csapat munkáját, és gondos­kodik róla, hogy ügyfe­leink relo­ká­ciós projekt­jei zökkenő­men­tesek le­gye­nek, miköz­ben a straté­giai terve­zés­ben is részt vesz a vál­la­lat egyik ve­zető munka­társaként.

Nyelvek

angol, magyar

Szabó Dorka

Relokációs vezető

dorka@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Üzleti szolgáltatások

Felelősségi körök

Ha valaki az üzleti célú be­ván­dorlás vagy a cég­ala­pí­tás iránt érdek­lődik nálunk, elő­ször való­szí­nű­leg Zsófi fog vála­szolni neki, aki ismer­teti vele a lehe­tő­sé­geket, és segít ki­vá­lasz­tani a számá­ra leg­elő­nyösebb szolgál­ta­tás­csomagot.

Nyelvek

Angol, olasz, spanyol, német, magyar

Zsófi Somkuti

Üzletkötő

zsofia.somkuti@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Attila a virtuális iroda szolgáltatással kapcsolatos ügyeket intézi, és ő továbbítja az ügyfeleink vagy könyvelőik részére érkező leveleket. A várost is jól ismeri, hiszen gyakran jár ki a hatósághoz is dokumentumokért.

Nyelvek

angol, magyar

Nagy Attila

Junior Account Manager

attila@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Gabinak köszön­hető, hogy az üz­leti szol­gál­ta­tá­sa­inkhoz szük­séges doku­men­tumok min­dig idő­ben ren­del­ke­zésre állnak. Ő tartja a kap­cso­latot a magyar ható­ságok és part­ne­reink kö­zött, és ő tartja kéz­ben a kap­cso­lódó adminisztrációt.

Nyelvek

angol, magyar

Vetró Gabriella

üzleti asszisztens

gabriella.vetro@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Már a kezdetektől fogva Norbert a Helpers ügyvédje, így számtalan cégalapításban és tartózkodási engedélyes eljárásban közreműködött. Udvarias és precíz, így ügyfeleink mindig bizalommal fordulhatnak hozzá jogi kérdéseikkel.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Tekler Norbert

Ügyvéd – Üzleti tranzakciók és cégalapítás

norbert@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Bevándorlási szolgáltatások

Felelősségi körök

Barbi segít ügyfeleinknek megszerezni a különféle tartózkodási engedélyeket, miközben a folyamatok optimalizálását és a vezetői döntéshozatalt is támogatja átgondolt és informatív riportjaival.

Nyelvek

angol, magyar

Szabó Barbara

Account Manager

szabo.barbara@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Magyarországi cége meg­ala­pí­tása után Anna segít majd a tartóz­ko­dási en­ge­dély meg­szer­­zé­sében, de szak­ér­telme ki­terjed a munka­válla­lási en­gedély, a család­egyesítés, a társa­dalom­bizto­sítás és a beutazás eljá­rásaira is.

Nyelvek

angol, magyar, perzsa

Tomasovsky Anna

Junior account manager

toma.anna@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Kata munkája során főleg vagy a bankokkal, vagy ügy­fele­inkkel levelezik. Amikor Magyar­országra érkeznek, el­kíséri ügy­fe­le­inket bank­számlát nyitni, máskor pedig a szük­séges ira­tokat szedi össze a városban.

Nyelvek

angol, magyar

Botos Kata

Junior Account Manager

kata.botos@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Hilda a tartóz­kodási és munka­vállalási enge­dé­lyekkel és ezek megú­jí­tá­sával fog­lal­kozik, első­sorban nagy­vál­la­lati ügy­fe­le­ink és munka­válla­lóik számára. Emellett meg­ke­re­sé­sekre válaszol és a papír­mun­ká­ban is segíti ügyfeleinket.

Nyelvek

angol, magyar, román

Szász Hilda

Junior Account Manager

hilda@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Fordítóiroda és nyelvi szolgáltatások

Felelősségi körök

Zsuzsi amellett, hogy többnyelvű fordítási projekteket menedzsel, szövegeket ír és lektorál, valamint ügyel arra, hogy minden írott anyagunk világos és érthető legyen, akár ügyfeleinknek, akár belső felhasználásra szánjuk.

Nyelvek

angol, magyar, spanyol

Sarkadi Zsuzsanna

Nyelvi szolgáltatások vezetője

zsuzsanna@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

András évtizedes tapasztalatával játszi könnyedséggel szervezi meg a legkülönbözőbb projekteket, miközben akár 40-50 fordító munkáját irányítja, legyen szó napi hírek vagy többnyelvű weboldalak fordításáról.

Nyelvek

angol, magyar

Bocz András

Fordítási vezető

andras@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Adminisztráció

Felelősségi körök

Judit precíz és alapos, így nála jó kezek­ben van­nak be­jövő és ki­menő szám­láink. Ő figyel arra, hogy minden beszál­lí­tónkat idő­ben kifi­zessük, és neki köszön­hető, hogy minden el­szá­mo­lásunk naprakész.

Nyelvek

angol, magyar

Varga Judit

Pénzügyi asszisztens

judit.varga@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Dani gondoskodik arról, hogy minden rendben legyen a házunk táján: felveszi a telefont, kezeli a postát, ha valami elfogy, rendel a boltból, besegít az adminisztrációba, és számtalan egyéb módon támogatja a csapat munkáját.

Nyelvek

angol, spanyol, portugál, magyar

Kun Dániel

irodai asszistens

daniel.kun@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Ha magyarországi vállalatának könyvelését a Helpers vezeti, biztosan megismerkedik majd Dollyval, aki a számlázást intézi. Emellett segédkezik a banszámlanyitásban, valamint az ehhez szükséges kérdőívek kitöltésében is.

Nyelvek

angol, francia, japán, magyar

Gallai Dolly

Account manager – könyvelési és pénzügyi szolgáltatások

dolly@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Alexey tehetségét és tapasztalatait főként marketinganyagaink megalkotásában kamatoztatja. Hála neki, brosúráink, a közösségi médiafelületekre feltöltött képeink és videóink nemcsak informatívak, hanem jól is néznek ki.

Nyelvek

angol, magyar, szerb

Alexey Schaeffer

Marketingasszisztens

alexey@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Edina és csapata munka­ügyi és bérszám­fejtési kérdé­sekben segít ügyfe­le­inknek. Ők inté­zik a munka­vál­lalók be- és kilép­te­tését, a munka­viszony során fel­me­rülő standard HR-fel­ada­tokat, vala­mint a bér­szám­fejtés előkészítését.

Nyelvek

angol, magyar

Kakulya Edina

HR munkatárs

hrsupport@helpers.hu

Bezárás Bővebben

És a többiek
szabadúszók, alvállalkozók és együttműködő partnerek hálózata

Napi munkánkban elengedhetetlen a több tucat magyar és külföldi szakember segítsége, akikkel a legkülönbözőbb projektek során dolgozunk együtt. Fordítók, szerkesztők és nyelvi lektorok; webszövegírók és piackutatók; segítők, asszisztensek, futárok és egyéb lótifutik; kiváló ügyvédünk, könyvelőnk, informatikusunk, rendszergazdánk és pénzügyi tanácsadónk… A velük való gördülékeny együttműködés teszi lehetővé, hogy a Helpers projektvezetése mellett kiváló színvonalon valósuljanak meg ügyfeleink megbízásai.