A 2005-ben alapított HELPERS átfogó szolgáltatásokat nyújt nemzetközi üzletemberek számára. Magyarországon piacvezető az üzleti, bevándorlási és relokációs szolgáltatások területén.

A Helpers üzleti és bevándorlási szakértői

Büszkék vagyunk rá, hogy munkatársaink nemcsak szakmai képzettség és nyelvtudás, hanem ügyfélközpontúság tekintetében is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A mi munkánkban elengedhetetlen a harmonikus és hatékony munkakapcsolat és információáramlás ügyfeleink, partnereink, a hatóságok és munkatársaink között. Kíváncsi rá, hogyan zajlik a folyamat?

A Helpers 2005-ben indult, és azóta több száz különféle kisebb-nagyobb projektet valósítottunk meg: cégünk egyedülálló szerkezete és munkafolyamatai kiemelkedő rugalmasságot biztosítanak, miközben minden munkafázisban garantálni tudjuk a professzionális minőséget: munkánkat a projektvezetők, account managerek, szabadúszók, alvállalkozók és partnercégek pontosan és rutinszerűen végzett együttműködése teszi lehetővé.

A vezetők

Felelősségi körök

Nenad mindig átlátja, ho­gyan kap­hat­nak ügy­fe­le­ink va­lódi ér­té­ket a pén­zü­kért. Ő felel a cég üz­leti straté­gi­á­já­ért és fej­lő­dé­sé­ért, vala­mint az érté­ke­sí­tési és marketing­tevékenységekért.

Nyelvek

angol, szerbhorvát

Nenad Ignjatović

Tulajdonos

nenad@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Barbara felügyeli a befek­te­té­sekkel és az üz­leti célú tar­tóz­ko­dási enge­dé­lyekkel kap­csolatos mun­kát. Egy­ben ő a vál­la­lat ügy­ve­zető igaz­ga­tója is, aki a napi tevé­keny­sé­ge­ket és a pénz­ügye­ket követi figyelemmel.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Ürögdi Barbara

Tulajdonos

barbara@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Márk ügyel rá, hogy a Helpers éle­tének min­den mű­szaki aspek­tusa zökkenő­mentesen ala­kul­jon. Gondos­kodik a számí­tó­gé­pek­ről, fel­ügye­li a webes tar­tal­mak létre­ho­zá­sát, és irá­nyít­ja az online marketing­stratégiát.

Nyelvek

angol, magyar

Burányi Márk

Chief Technology Officer

mark.buranyi@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Mo sok ügyfelünk elsőd­leges kap­cso­lat­tar­tó­ja, aki leg­alább annyit tud üzleti, mint tar­tóz­ko­dási enge­dé­lyekkel kap­cso­latos szolgál­ta­tá­sa­inkról. Külö­nösen a Közel-Keletről ér­kező ügy­felek szá­mára biz­tosít asszisz­tenciát és szak­tanácsadást.

Nyelvek

angol, perzsa (fárszi)

Mo Shaban

Értékesítési vezető

mo@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Akit a magyar­or­szági cég­ala­pí­tás ér­dekel, annak Artúrt kell keres­nie. Ő fel­ügyeli a komp­lex befek­te­tési projek­te­ket és a többi projekt­ve­zető munkáját – méghozzá mindig mosolyogva!

Nyelvek

angol, magyar, orosz

Müller Artúr

Vállalkozásindítási és befektetési vezető

artur@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Dorka felügyeli a bevándorlási csapat munkáját, és gondos­kodik róla, hogy ügyfe­leink relo­ká­ciós projekt­jei zökkenő­men­tesek le­gye­nek, miköz­ben a straté­giai terve­zés­ben is részt vesz a vál­la­lat egyik ve­zető munka­társaként.

Nyelvek

angol, magyar

Szabó Dorka

Relokációs vezető

dorka@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Üzleti szolgáltatások

Felelősségi körök

Tala segít ügyfeleinknek abban, hogy pontosan értsék, mi történik a cégalapítás során, és hogy mindez hogy kapcsolódik a keresőtevékenyég alapú bevándorláshoz. Emellett ő válaszol az arab nyelvű megkeresésekre.

Nyelvek

angol, arab, francia

Tala Shalati

Account supervisor

tala@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Attila a cégalapítással kapcsolatos adminisztratív feladatokért felelős vezető. Emellett ő tartja kézben kiemelkedő virtuálisiroda-szolgáltatásunkat, és ő továbbítja az ügyfeleink vagy a könyvelőik részére érkező leveleket.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Nagy Attila

Team leader – üzleti folyamatok

attila@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Ekin megbízhatóan és keményen dolgozik. Elsősorban törökül beszélő ügyfeleinkkel foglalkozik, akiket a cégalapítás, az ingatlanbefektetés, és az ezek alapján elérhető tartózkodási engedély megszerzése érdekel.

Nyelvek

angol, török

Ekin Demirtas

Account manager

ekin@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Már a kezdetektől fogva Norbert a Helpers ügyvédje, így számtalan cégalapításban és tartózkodási engedélyes eljárásban közreműködött. Udvarias és precíz, így ügyfeleink mindig bizalommal fordulhatnak hozzá jogi kérdéseikkel.

Nyelvek

angol, magyar

Dr. Tekler Norbert

Ügyvéd – Üzleti tranzakciók és cégalapítás

norbert@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Martin a céges bankszámlanyitás során segít ügyfeleinknek, akiket a bankba is elkísér. Emellett a többi üzleti szolgáltatásból is kiveszi a részét, elsősorban adminisztratív feladatok megoldásával.

Nyelvek

angol, magyar

Stuber Martin

Üzleti asszisztens

martin@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Bevándorlási szolgáltatások

Felelősségi körök

Hilda nagy tapasztalattal felügyeli csapata munkáját, és mindent megtesz azért, hogy pontosan megértse üzleti ügyfeleink céljait és igényeit. Ennek köszönhetően minden helyzetben képes olyan megoldást javasolni, amely minden várakozást felülmúl.

Nyelvek

angol, magyar, román

Szász Hilda

Account supervisor

hilda@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Akinek az állampolgárság megszerzésével kapcsolatban van kérdése, Zsófiát érdemes keresnie, aki töviről hegyire ismeri az eljárást. Ha családfakutatásra van szükség, arról is ő gondoskodik.

Nyelvek

angol, magyar

Schrötter Zsófia

Account supervisor

zsofia.schrotter@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Mesi az első lépéstől az utolsóig követi az állampolgársági ügyeket. A folyamat során végig ott van ügyfeleink mellett és segít nekik megvalósítani a céljaikat.

Nyelvek

angol, magyar

Karámos Mercédesz

Account manager

mercedesz.karamos@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Benedek elsősorban az állampolgársági kérelmekkel foglalkozó csapat munkáját támogatja: járja a várost, elkíséri ügyfeleinket a hatóságokhoz, illetve beszerzi a szükséges hiteles fordításokat.

Nyelvek

angol, magyar, német

Hajós Benedek

Asszisztens

benedek@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Fordítóiroda és nyelvi szolgáltatások

Felelősségi körök

András évtizedes tapasztalatával játszi könnyedséggel szervezi meg a legkülönbözőbb projekteket, miközben akár 40-50 fordító munkáját irányítja, legyen szó napi hírek vagy többnyelvű weboldalak fordításáról.

Nyelvek

angol, magyar

Bocz András

Fordítási vezető

andras@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Zsuzsi amellett, hogy többnyelvű fordítási projekteket menedzsel, szövegeket ír és lektorál, valamint ügyel arra, hogy minden írott anyagunk világos és érthető legyen, akár ügyfeleinknek, akár belső felhasználásra szánjuk.

Nyelvek

angol, magyar, spanyol

Sarkadi Zsuzsanna

Nyelvi szolgáltatások vezetője

zsuzsanna@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Adminisztráció

Felelősségi körök

Anna felel a cégen belüli HR-folyamatokért, köztük a toborzásért, a bérszámfejtéshez szükséges adminisztrációért és a munkafolyamatok optimalizásáért. Ügyfeleink HR témájú megkereséseivel is ő foglalkozik.

Nyelvek

angol, magyar

Fazekas Anna

Senior HR generalista

anna.fazekas@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Jocó gondoskodik arról, hogy az irodában rendben menjenek a dolgok, valamint ő tartja a kapcsolatot az épületkezelővel és az IT támogatást végző partnerünkkel. Emellett tréningeket és egyéb eseményeket szervez a csapat számára.

Nyelvek

angol, magyar

Bereczki József

Irodavezető

jozsef.bereczki@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Alexey felel a cég digitális jelenlétéért, vagyis minden tartalomért az organikus közösségimédia-megjelenésektől a hirdetési kampányokig. Az ehhez kapcsolódó belső projektmenedzsment is az ő feladata.

Nyelvek

angol, magyar, szerb

Alexey Schaeffer

Digitális marketing menedzser

alexey@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Timi precíz és alapos, így nála jó kezekben vannak bejövő és kimenő számláink. Ő figyel arra, hogy minden beszállítónkat időben kifizessük, és neki köszönhető, hogy mindig minden elszámolásunk naprakész.

Nyelvek

angol, magyar, német

Bakk Tímea

Pénzügyi asszisztens

timea@helpers.hu

Bezárás Bővebben

Felelősségi körök

Dóra veszi fel a telefont és ő üdvözli ügyfeleinket, ha meglátogatják irodánkat. Ő kezeli a postát, és ő a felelős azért, hogy a polcokon mindig legyen elég irodaszer és kávé.

Nyelvek

angol, magyar, német

Kalocsai Dóra

Recepciós

dora.kalocsai@helpers.hu

Bezárás Bővebben

És a többiek
szabadúszók, alvállalkozók és együttműködő partnerek hálózata

Napi munkánkban elengedhetetlen a több tucat magyar és külföldi szakember segítsége, akikkel a legkülönbözőbb projektek során dolgozunk együtt. Fordítók, szerkesztők és nyelvi lektorok; webszövegírók és piackutatók; segítők, asszisztensek, futárok és egyéb lótifutik; kiváló ügyvédünk, könyvelőnk, informatikusunk, rendszergazdánk és pénzügyi tanácsadónk… A velük való gördülékeny együttműködés teszi lehetővé, hogy a Helpers projektvezetése mellett kiváló színvonalon valósuljanak meg ügyfeleink megbízásai.