ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és tárgya

A jelen az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a HELPERS Hungary („HELPERS”) (a HELPERS Hungary Kft. által működtetett vállalkozás) és az ügyfél (az „Ügyfél”) közötti szolgáltatási szerződés alapját képezik, és a bevándorlási és üzleti szolgáltatások keretében közöttük létrejött valamennyi jogviszonyra vonatkoznak. Azzal, hogy az ügyfél megbízást küld a HELPERS részére, hallgatólagosan elfogadja a jelen ÁSZF-et. Az Ügyfél és a HELPERS közös megegyezéssel eltérhet a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól, és ilyen esetben a jelen ÁSZF érintett rendelkezése(i) hatálytalanná válik/válnak. Mindazonáltal az ÁSZF-től való bármely eltérés csak akkor válik kötelező érvényűvé, ha azt a HELPERS írásban megerősíti.

2. Ajánlatok, szerződéskötés és szolgáltatási díj

 1. A HELPERS ajánlata kizárólag írásban (levélben vagy e-mailben), valamint az ajánlattétel időpontjától számított 1 hónapig érvényes, kivéve, ha az ajánlatban konkrét érvényességi dátumot állapítottak meg a Felek.
 2. Szerződés akkor jön létre, amikor az Ügyfél szóban vagy írásban elfogadja a HELPERS által küldött ajánlatot, vagy ha a HELPERS írásban visszaigazolja az Ügyfél megbízását.
 3. Az 1500 eurós vagy azt meghaladó összegű megbízásokra a HELPERS és az Ügyfél között külön megkötött írásbeli szolgáltatási megállapodás vonatkozik.
 4. Hacsak a megbízást adó Ügyfél kifejezetten ki nem jelenti, hogy a szerződés megkötésének pillanatában egy harmadik személy nevében jár el, és hacsak nem adja meg a harmadik fél nevét és számlázási címét, a HELPERS azt a személyt tekinti az Ügyfélnek, aki a megbízást adta HELPERS-nek.
 5. A szolgáltatási díjat a HELPERS által az Ügyfélnek nyújtott ajánlat tartalmazza.

3. Megbízások módosítása és lemondása

 1. Abban az esetben, ha az Ügyfél a szerződés megkötése után bármely megbízás módosítását vagy kiegészítését kéri, a HELPERS további díjat számíthat fel és/vagy módosíthatja a szállítási határidőt.
 2. Megbízás törlése: az ügyfelet 14 napos elállási jog illeti meg, amennyiben a teljesítés még nem kezdődött meg.
 3. A megbízás törlése csak írásban (levélben vagy e-mailben) érvényes.
 4. A HELPERS legtöbb szolgáltatásáért előre kell fizetni. Ha a megrendelést az Ügyfél a szolgáltatás végrehajtása közben lemondja, a HELPERS átadja az ügyfélnek az addig az időpontig elvégzett munkát, és a még nem elvégzett munkáért járó díjat visszatérítheti (ld. 8. Fizetés).

4. Megbízások teljesítése, szállítás és szállítási határidők

 1. A HELPERS vállalja, hogy kompetens és professzionális módon teljesíti az Ügyfél megbízását.
 2. Ha a szolgáltatás teljesítésének dátuma/időpontja a megrendelés lényeges elemét képezi, az Ügyfél ezt a tényt a megbízás adásakor rögzíti. A szállítási határidők csak akkor érvényesek, ha azokat a HELPERS írásban kifejezetten megerősítette. A HELPERS vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet minden olyan körülményről, amely késleltetheti a megállapodás szerinti szállítási határidőt.
 3. Az Ügyfél köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy elősegítse a HELPERS számára adott megbízások időben történő teljesítését.
 4. Ha az Ügyfél nem biztosítja megfelelő időben a HELPERS számára a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges anyagokat, a HELPERS jogosult a szállítási határidőt a késedelem idejével meghosszabbítani.
 5. A HELPERS kiegészítő információt, dokumentációt vagy egyéb, a szerződés szerinti szolgáltatásra vonatkozó referenciaanyagot kérhet az Ügyféltől, és az Ügyfél vállalja, hogy biztosítja az ilyen anyagokat. Az Ügyfél köteles ezeket az anyagokat és/vagy információkat saját kockázatára és költségén a HELPERS rendelkezésére bocsátani.

5. Titoktartás

 1. A HELPERS szigorúan bizalmasan kezeli az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott valamennyi információt. A HELPERS minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy minden olyan belső és külső szolgáltató, aki hozzáférést kap az Ügyfél információihoz, szigorúan bizalmasan kezelje azokat. A HELPERS nem vállal felelősséget titoktartási kötelezettségei harmadik fél általi előre nem látható megsértéséért.
 2. A HELPERS és az Ügyfél megállapodnak abban, hogy szigorúan bizalmasan kezelik a másik fél olyan üzleti, tulajdonosi és egyéb bizalmas információit, amelyek az üzleti kapcsolat során és az említett kapcsolat megszűnése után mindkét fél számára ismertté válnak. Mindkét fél vállalja, hogy különös figyelmet fordít arra, hogy semmilyen ilyen információ ne jusson olyan harmadik felek tudomására, akik nem részesei a HELPERS és az Ügyfél közötti üzleti kapcsolatnak. Az Ügyfél és a HELPERS közötti minden szerződéses megállapodást biztonságosan kell kezelni, és meg kell védeni az illetéktelen hozzáféréstől. A titoktartási kötelezettség az üzleti kapcsolat vagy szerződéses megállapodás(ok) megszűnése után is érvényben marad.
 3. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a HELPERS a HELPERS marketinganyagaiban hivatkozzon az Ügyfélre.

6. Minőséggel kapcsolatos panaszok és garanciális igények

 1. A szolgáltatások minőségével kapcsolatos panaszokat az Ügyfélnek haladéktalanul, de legkésőbb a megfelelő anyagok kézhezvétele után egy héttel kell benyújtania. Az Ügyfél felel a panasz késedelmes benyújtásából származó károkért. A minőségi panaszt vagy garanciális igényt az azt alátámasztó bizonyítékokkal együtt írásban kell benyújtani a HELPERS számára. A minőségi panasz vagy a garanciális igény benyújtása nem feltétlenül mentesíti az Ügyfelet fizetési kötelezettsége alól.
 2. Jogos minőségi panasz vagy garanciális igény esetén az Ügyfél köteles ésszerű időtartamot adni a HELPERS számára a szállított anyagok javítására vagy kicserélésére. Ha az Ügyfél ezt a lehetőséget nem adja meg a HELPERS számára, vagy harmadik személyt vesz igénybe a hiányosságok orvoslása érdekében, a HELPERS a továbbiakra nézve mentesül a termék kijavításának vagy cseréjének kötelezettsége alól.
 3. Amennyiben a HELPERS a megállapított határidőn belül orvosolja a hiányosságokat, az Ügyfél köteles a számla teljes összegét megfizetni.
 4. Amennyiben a HELPERS a közösen megállapított meghosszabbított határidőn belül nem tudja orvosolni a hiányosságokat, az Ügyfél felmondhatja a szerződést, vagy díjcsökkentést kérhet. Kisebb hibák esetén az Ügyfél nem jogosult a szerződés felbontására.

7. Kártérítés

 1. A HELPERS a Polgári Törvénykönyv általános szabályai szerint felel az Ügyfélnek okozott károkért. A HELPERS nem vállal felelősséget az Ügyfél által elszenvedett olyan károkért, melyeket az Ügyfél intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása okoz. A HELPERS nem felel az Ügyfél nyereségének elvesztéséért. A HELPERS semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a károkozás egyéb formáihoz kapcsolódó károkért, például következményes kárért, a nyereség elvesztéséért vagy egyéb veszteségért.
 2. A HELPERS a szolgáltatási díj legfeljebb 50%-áig köteles megtéríteni a bizonyított károkat, leszámítva a fizetendő adókat, de a kártérítési összeg semmilyen esetben sem haladhatja meg a megbízásonkénti 200 eurót.

8. Fizetés

 1. Hacsak a felek írásban másként nem állapodnak meg, az Ügyfél vállalja, hogy a megegyezés szerinti szolgáltatási díjat banki átutalással, hitelkártyával vagy készpénzzel előre fizeti meg, még mielőtt a HELPERS megkezdi a szolgáltatás nyújtását.
 2. Késedelmes fizetés esetén az Ügyfél köteles az alkalmazandó késedelmi kamatot megfizetni.
 3. Az Ügyfél késedelmes fizetése esetén a HELPERS fenntartja magának a jogot arra, hogy felfüggessze az Ügyfél által adott minden folyamatban lévő megbízást, amíg az Ügyfél az esedékes szolgáltatási díj teljes összegét meg nem fizeti. Ez a rendelkezés az Ügyfél olyan megbízásaira is vonatkozik, melyekre vonatkozóan a HELPERS fix szállítási határidőt vállalt.
 4. Megbízás törlése esetén az Ügyfél a megbízás megvalósulásának mértékével fordított arányban visszatérítést kaphat.

9. Szerzői jogok

 1. Hacsak a Felek erről kifejezetten, írásban másképp nem rendelkeznek, a HELPERS által készített dokumentumok szerzői joga a HELPERS-t illeti. A számlán feltüntetett teljes összegnek a HELPERS fizetési feltételei szerinti megfizetése után a dokumentum szerzői joga átkerül az Ügyfélhez. Bármely termék bármilyen, a díjak és költségek teljes kifizetésének kézhezvétele előtt történő felhasználása a HELPERS által nyújtott szolgáltatás teljes körű elfogadásának minősül.
 2. Az Ügyfél köteles kártalanítani a HELPERS-t a tulajdonjogok, a szabadalmi jogok, a szerzői jogok vagy a szellemi tulajdonjogok állítólagos megsértése tekintetében a szerződés teljesítéséért harmadik felek kártérítési igényeivel szemben.

10. Irányadó jog

 1. Az Ügyfél és a HELPERS közötti valamennyi jogviszonyra a magyar jog az irányadó. Valamennyi jogvita Budapest, Magyarország joghatósága alá tartozik.